Νέα Παράταση

του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/16

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν.4399/16 παρατείνεται εκ νέου έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.