Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

3ος Κύκλος υποβολών

Σκοπός καθεστώτος ενίσχυσης

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Διάστημα υποβολών προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς για τον 3ο κύκλο είναι η 27 Δεκεμβρίου 2018.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

 • Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού και μπορεί να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση
 • Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων που ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα

 • μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης που συνίσταται εναλλακτικά σε

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ισχύει ότι για το σύνολο του Αναπτυξιακού Νόμου. Αναλυτικά πληροφορίες παρατίθενται εδώ.
Επιλέξιμες επενδύσεις
Στο καθεστώς περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων:
1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
3. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας,
και δύο κατηγορίες δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και συγκεκριμένα:
1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,
2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και παρατίθενται εδώ.
Είδη και ύψη ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως προσδιορίζονται από τον ΧΠΕ.
Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων του Νόμου.
Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ ορίζεται σε ποσοστό 50% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ορίζεται στο 100% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.