Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός Τομέας, Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,
 • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού (Επιλέξιμοι ΚΑΔ)

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την 19/02/2019 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την 19/02/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την 19/02/2019 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
 • να μην έχουν υλοποιήσει τμήμα του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (χαρακτήρας κινήτρου)

 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή
 • ∆οµικά Υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση
 • Τουρισµός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η επιλεξιμότητα των δικαιούχων ελέγχεται βάσει παραρτήματος που περιλαμβάνει τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα όπου παρουσιάζονται και τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης

 

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45% για όλες τις κατηγορίες δαπανών

 

 

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000,00€ έως 600.000,00€

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου

 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής


Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής:

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 12–3–2019 έως 4-10-2019